ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Śniadanie daje moc!

Promując zdrowy styl życia i zachęcając do tego, aby utrzymywać zbilansowaną i pełnowartościową dietę już kolejny raz w świetlicy szkolnej na stołach gościło „zdrowe śniadanie”. Po umyciu rąk, warzyw i owoców, dzieciaki pod opieką p. Kopanicy przystąpiły do robienia kanapek. Kroiły, smarowały, ozdabiały, wybierały te produkty, które im smakowały najbardziej. Mali kucharze według własnej fantazji przygotowywali smaczne i kolorowe kanapki. Zajęcia zostały poprzedzone rozmową na temat zdrowego odżywiania, zdrowych produktów, konieczności spożywania śniadania, które daje energię na cały dzień

REGUŁY ZACHOWANIAW ŚWIETLICY

1.Zachowanie szczególnego bezpieczeństwa w trakcie dowozu i odwozu.

2.Uczniowie powinni zachować ostrożność i bezpieczeństwo na drodze zwracając uwagę na zasady ruchu drogowego.

3.Uczniowie powinni zachowywać cisze i spokój w trakcie zajęć świetlicowych jeżeli poświęcone są one nauce własnej , cichemu czytaniu, rozwiązywaniu zadań domowych.

4.W trakcie zajęć na sali gimnastycznej , boisku szkolnym czy bibliotece powinniśmy przestrzegać zasad zachowania i reguł zgodnie z regulaminem tych sal.

5.Uczniowie powinni dbać o wyposażenie świetlicy i szanować je.

6. Uczniowie uczęszczający na świetlicę powinni przebywać na zajęciach do ich zakończenia . Uczeń może zostać zwolniony z zajęć jedynie za pisemną zgodą rodziców lub odebrany z zajęć osobiście przez rodzica.

7. W razie jakichkolwiek problemów , urazów, wypadków, uczniowie są zobowiązani powiadomić niezwłocznie nauczyciela-opiekuna świetlicy.

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH W ŚWIETLICY

Głównym celem zajęć świetlicowych jest opieka i zagospodarowanie wolnego czasu ucznia w oczekiwaniu na rozpoczęcie lekcji , bądź tez na odwóz do domu.

Cele te będą realizowane następująco:

-prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej mającej na celu wszechstronny rozwój dziecka (rozwijanie zainteresowań, wyrabianie nawyków kultury osobistej, kultury języka i wypowiedzi, życia w społeczności klasowej i lokalnej)
-prowadzenie pracy dydaktycznej mającej na celu podniesienie wyników edukacyjnych uczniów (odrabianie zadań domowych , przygotowywanie się do lekcji, pomoc uczniom słabszym, rozwijanie zainteresowań )
-prowadzenie zajęć sportowo-ruchowych mających na celu podniesienie sprawności ruchowej uczniów
-prowadzenie zajęć rekreacyjnych i relaksacyjnych w celu odpoczynku po wysiłku intelektualnym oraz wyciszenia negatywnej energii
-prowadzenie działań profilaktycznych (bezpieczeństwo,, higiena, zdrowe żywienie) , wprowadzenie programu zdrowotnego(„Żyjmy zdrowo i wesoło”, profilaktyka uzależnień,cyberprzemoc)
-prowadzenie zajęć plastycznych i technicznych mających na celu rozwijanie sprawności manualnej, zdolności i skrywanych talentów
-współpraca z nauczycielami , wychowawcami klas i rodzicami w celu dostosowania zajęć do potrzeb wychowanków
-angażowanie się w imprezy i uroczystości szkolne
-współ praca z Samorządem szkolnym. 

Konkursy świetlicowe

W I semestrze roku szkolnego 2014/2015 dzieci klas 1-3 wzięły udział w dwóch konkursach czytelniczych „W świecie baśni Andersena” „W świecie legend”. Opiekunem konkursów była p. W. Kopanica
Nagrodzeni :
Konkurs „W świecie baśni Andersena”
1. JuliaCudek , Emilia Spędzia.
2. Bartosz Chlipała
3. Wiktor Kuliński
Konkurs „W świecie legend”
1. Julia Cudek
2. Bartosz Chlipała, Natalia Korek
3. Natalia Kadzik, Julia Węgrzyn.

ŻYJMY ZDROWO I WESOŁO!!!

„Zdrowie jest najcenniejszym skarbem człowieka, danym mu raz na całe życie” 
    Program opracowała 
Wioletta Kopanica
    Wstęp


      Ważnym aspektem procesu dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczego zachodzącego w świetlicy jest edukacja zdrowotna, w trakcie której, dzieci mogą uczyć się dbać o swoje zdrowie oraz zdrowie społeczności, w której żyją. Umiejętności i nawyki związane ze zdrowym stylem życia kształtują się we wczesnym okresie życia. Wtedy bowiem psychika dziecka jest wrażliwa na oddziaływania otoczenia, dlatego wcześnie nabyte nawyki prozdrowotne zostaną na dalsze lata życia. Należy więc uczyć i wychowywać do zdrowia rozumianego jako zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne.
      Program powstał w oparciu o Szkolny Program Profilaktyczny i Wychowawczy oraz jest wspierany przez akcje prozdrowotne realizowane w szkole: „ Pij mleko będziesz wielki”, „Palenie nie”.Program przeznaczony jest dla dzieci klas I-III realizowany podczas zajęć świetlicowych . W programie nie ma podziału na grupy wiekowe. Treści w nim zawarte mogą być realizowanie w dowolnej kolejności.
Głównym celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia. Na zajęciach uczniowie dowiadują się, co to znaczy zdrowo się odżywiać, jakie składniki diety korzystnie wpływają na dobre samopoczucie i prawidłowy rozwój, jak racjonalnie i w sposób czynny spędzać czas wolny, szanować ludzi starszych i niepełnosprawnych oraz w jaki sposób dbać o higienę osobistą . Uczniowie zdobywają wiedzę o konsekwencjach spożywania nieznanych i szkodliwych substancji. 
Cele główne programu edukacji prozdrowotnej „Żyjmy zdrowo i wesoło”.
- propagowanie sposobów zdrowego i czynnego stylu życia
-stworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu dzieci;
- wyrabianie nawyków służących zachowaniu ich bezpieczeństwa i zdrowia;
- omawianie i ocenianie sytuacji oraz postaw służących lub zagrażających zdrowiu;
-wyrabianie nawyków higienicznych;
- zminimalizowanie zagrożenia narkomanią i paleniem tytoniu w dalszym i bliższym otoczeniu,
- wyrabianie przyzwyczajeń i postaw prozdrowotnych;
- zachęcanie do „ zdrowego stylu życia”;
- rozwijanie postaw otwartych, przyjaznych na drugiego człowieka
- wykorzystanie codziennych sytuacji do realizacji treści programowych

Metody i formy realizacji

- pogadanka,
- rozmowa,
- obserwacja i pokaz,
- metoda działania praktycznego,
- gry dydaktyczne,
- metody aktywizujące: burza mózgów,, improwizacja ruchowa,
- konkursy, quizy,- gry i zabawy ruchowe.
II. Wiem co jem!

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- pogłębienie wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania się,
- uświadomienie wartości odżywczych warzyw i owoców,
- rozumienie potrzeby zachowania higieny podczas sporządzania posiłków i kulturalnego spożywania ich,
- rozumienie konieczności zdrowego odżywiania się,
- zapoznanie z oznaczeniami znajdującymi się na produktach spożywczych.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
1.Warzywa i owoce na naszym stole.
2.Witaminy i składniki mineralne to zdrowie.
3. Kraina mlekiem płynąca.
4. Planujemy dzienny jadłospis.

Spodziewane efekty:
Uczeń:
- wie, co powinien jeść, aby być zdrowym,
- umie wymienić wartości odżywcze owoców, warzyw, produktów zbożowych, mięsa i nabiału,
- kulturalnie i estetycznie spożywa posiłek,
- pamięta o urozmaicaniu i regularności spożywanych posiłków,
- zna symbole znajdujące się na produktach , które spożywa.

III. Mój wygląd świadczy o mnie.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- kształtowanie nawyków higienicznych,
- pogłębianie wiedzy na temat higieny własnej, otoczenia oraz środków czystości,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za czystość i estetykę,
- rozumienie potrzeby porządkowania miejsca pracy i zabawy,
- rozumienie potrzeby dostosowania ubioru do pogody.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
1. „Mydło wszystko umyje” – zasady higieny osobistej.
2. Jak cię widzą, tak Cię piszą.

Spodziewane efekty:
Uczeń:
- umie dbać o czystość swojego ciała, otoczenia i środowiska,
- nosi czyste i schludne ubranie,
- potrafi dostosować ubiór do pogody,
- zachowuje odpowiednią postawę podczas nauki i odpoczynku,
- zna różne środki czystości i umie się nimi posługiwać.

IV. Umiem odmawiać i wybierać.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- dostarczenie wiedzy o środkach uzależniających,
- uświadomienie konsekwencji kryjących się przy sięganiu po środki uzależniające,
- nabywanie umiejętności odmawiania,
- kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji i rozwiązywania problemów.


TEMATYKA ZAJĘĆ:
1.Jakie substancje źle wpływają na mój organizm?
2. Umiem mówić „ nie”.
3. Mamo, tato nie pal !

Spodziewane efekty:
· Uczeń:
- rozpoznaje używki i zna ich szkodliwy wpływ na życie i zdrowie,
- zna sytuacje, w których trzeba zdecydowanie odmówić,
- nabywa umiejętności odmawiania.

V. Bezpieczeństwo moje i innych!
CELE SZCZEGÓŁOWE:

- pogłębienie wiedzy na temat substancji bezpiecznych i niebezpiecznych znajdujących się w naszym otoczeniu,
- przekazanie wiadomości na temat bezpiecznego posługiwania się urządzeniami gospodarstwa domowego,
- zapoznanie ze sposobami zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
- uświadomienie, że szybka informacja ratuje życie.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
1.W moim domu jestem bezpieczny.
2. Bezpieczeństwo na wsi.
3. Bawię się bezpiecznie.

Uczeń:
- rozpoznaje różnego rodzaju szkodliwe substancje w domu,
- potrafi bezpiecznie posługiwać się urządzeniami gospodarstwa domowego,
- umie rozpoznać i przekazać informacje o zagrożeniu,
- zna numery telefonów alarmowych. 

Ewaluacja

      Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco i pod koniec roku szkolnego. Uzyskane wyniki ewaluacji będą analizowane i wykorzystywane do wprowadzenia zmian w programie.
Narzędzia służące przeprowadzeniu ewaluacji:
- rozmowy z uczniami,
- karty pracy,
- obserwacje,
- testy wiedzy i umiejętności,- konkursy świetlicowe.
Program „Muuvit –Ruszaj z klasą”.

       Świetlica od 18 listopada uczestniczy w programie „Muuvit –Ruszaj z klasą”. Jest to jeden z najbardziej innowacyjnych projektów realizowanych w Polsce. Jego głównym celem jest zachęcenie do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia . Projekt został opracowany w Finlandii 13 lat temu. Do tej pory w programie uczestniczyło blisko 2 miliony dzieci. W tym roku i nasi uczniowie dołączyli do tego programu. 

Opiekunką projektu w szkole jest pani Wioletta Kopanica.
Jak to działa?
Grupa uczniów podejmując aktywność fizyczną zbiera punkty (1 pkt. za każde 10 min dowolnego ruchu – jazda rowerem, spacer do szkoły itp), które po zsumowaniu pozwalają na odbycie wirtualnej podróży dookoła świata. O nowych miejscach dzieci dowiadują się od nauczycieli bądź rodziców. Dla każdej ze stron udział w projekcie „Muuvit – Ruszaj się z klasą” jest szansą na nawiązanie współpracy z nowymi osobami, wymianę doświadczeń.
Jak to jest u nas?Zebraliśmy drużynę składające się z 17 osób. Następnie wybraliśmy Warszawę jako początkowy punkt naszej podróży , a miejsce docelowe to Madryt w Hiszpanii. Przed nami długa trasa a więc trzeba wziąć się ostro do pracy! Dzieci gromadzą punkty wykazując się na co dzień aktywnością fizyczną . Każda forma ruchu jest równie wartościowa, co ułatwia zmotywowanie mniej aktywnych dzieci. Celem jest uzyskanie co najmniej dwóch godzin aktywności fizycznej każdego dnia! Każde dziecko na osobistej karcie treningowej wpisuje aktywność fizyczną trwającą dłużej niż 10 minut!. Dziesięć minut to 1 punkt , a 1 punkt to 1 mila. Na koniec dnia uczniowie zliczają punkty. Po zebraniu co najmniej 50 pkt dzieci mogą zaznaczyć miejsce na mapie . Gdy drużyna dotrze do miejsca docelowego, wszyscy otrzymają dyplom. Mamy wielką nadzieję , że uda nam się dotrzeć do Madrytu jak najszybciej, a po drodze odwiedzimy inne państwa i miasta!
   Bezpieczeństwo i Mobilność dla wszystkich!
       Dzieci z klas 1-4 biorą udział w programie edukacyjnym Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” Jest to program, który powstał na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ekologicznego przemieszczania. Akcję wspiera MEN , rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego , Komenda Główna Policji oraz Instytut Transportu Samochodowego. W ramach programu firma Renault ufundowała pakiety edukacyjne dla szkół służące edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa i ekologicznego poruszania się w ruchu drogowym. Nasza świetlica postanowiła wziąć również udział w tym programie i otrzymaliśmy pakiety edukacyjne , w skład których weszły bogato ilustrowane ćwiczenia edukacyjne , testy i dyplomy dla uczniów.

KODEKS ŚWIETLICY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W KRZESŁAWICACH 

1.Jesteśmy dla siebie mili.
2.Mówimy do siebie po imieniu.
3.Mówi jedna osoba – reszta słucha.
4.Wypowiedzi nie oceniamy i nie krytykujemy.
5.Nie śmiejmy się z drugiej osoby.
6.Każdy ma prawo w sposób kulturalny przedstawić swój punkt widzenia.
7.Pomagamy sobie wzajemnie.
8.Jesteśmy grzeczni, mówimy po cichu, nie przeszkadzamy innym.
9.Szanujemy siebie wzajemnie, nie kłócimy się i nie obrażamy.
10.Nie niszczymy cudzych prac.
11.Jesteśmy sprawiedliwi.
12.Odpowiadamy za swoją pracę.
13.Wykonujemy ustalone zadania.
14.Chętnie uczestniczymy w proponowanych zabawach.
15.Zostawiamy po sobie porządek.
16.Pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.
17.Nie przynosimy do szkoły telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego. 

Projekt "Historia w kolorach"

Dzieci uczestniczące w świetlicy z kl I-III biorą udział w projekcie „Historia w kolorach.” Jest to projekt edukacyjny IPN skierowany do najmłodszych odbiorców historii najnowszej. Jego głównym celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie,
w atrakcyjnej i przystępnej formie, polskich symboli narodowych – godła, flagi i hymnu. Opiekunem projektu jest. p W. Kopanica
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych